est | eng | rus

Kõo Lasteaed Tähekild õppekava aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.
Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele rühma nädalakavade koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ning hindamisel ja perede nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes.